RASM UTHMANI PDF

Apakah Rasm Usmani mencakup seluruh 7 Ahruf? Tujuan Masalah 1. Untuk memahami arti Rasm Usmani 2. Agar mengetahui karakteristik Rasm Usmani 3. Yaitu mushaf yang ditulis oleh panitia empat yang terdiri dari, Mus bin zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-harits. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah tertentu.

Author:Kajisho Gugami
Country:Cayman Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):14 November 2008
Pages:373
PDF File Size:14.82 Mb
ePub File Size:6.86 Mb
ISBN:180-1-31104-932-4
Downloads:91786
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GakoraIa juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan mashaf-mashaf Rasm Qiyasi. Sebahagian ulama mendefinisikannya sebagai sebarang penulisan yang menyalahi cara penulisan lafaz-lafaz disebabkan ziyadah, hadhf, ibdal dan sebagainya.

Syaaban Muhammad Ismail pula mendefinisikannya dengan lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman r. Kaedah penulisannya pula merangkumi tujuh huruf Al Quran, ditulis tanpa mempunyai titik dan baris serta terdapat dalam semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaannya. Rasm Uthmani ini juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut.

Di samping itu, ia juga dinamakan sebagai Rasm Taufiqi kerana kebanyakan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah s. Daripada definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahawa Rasm Uthmani itu ialah tulisan asal Al Quran yang diwahyukan oleh Allah s.

Ia juga boleh diertikan sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa jenis khat. ILMU RASM Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf penulisan rasm Al Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.

Kebanyakan mashaf ditulis mengikut kaedah ini. Oleh itu, penulisan mashaf Uthmani ini diakui sebagai penulisan yang bersifat taufiqiyah. Perbezaan ini hanyalah pada kedudukan sesuatu huruf, hazaf dan ziadah. Konsep ini berkait rapat dengan kaedah bahasa Arab. Dua perkara ini tidak dapat dibincangkan di dalam tulisan yang pendek ini.

Ia memerlukan pengetahuan bahasa yang baik dan ilmu Qiraat yang dipelajari daripada guru yang mursyid secara Talaqqi dan Mushafahah. Walau bagaimanapun dibawakan dua contoh mudah untuk menerangkan betapa perlu dikekalkan Rasm Uthmani dalam penulisan Al-Quran. Ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dan penting dengan kaedah bacaan Al-Quran mengikut Qiraat.

Sedangkan dalam Qiraat lain ianya dibaca dengan pendek. Ianya meraikan bacaan-bacaan mengikut Qiraat yang Mutawatirah. Ini adalah cara yang paling berat dihadapi oleh Baginda sehingga keadaan baginda sangat panas walaupun ketika itu cuaca sangat sejuk. Nabi saw menghafaznya betul-betul bimbang jika tertinggal perkataan tertentu atau huruf tertentu. Baginda mengulangi bacaan ketika Qiamullail bangun malam dan solat. Pada akhir hayat Baginda, Jibril mentasminya sebanyak dua kali.

Sahabat berusaha dan bersungguh-sungguh menghafaz dan mempelajari serta memahaminya dengan menjauhi kenikmatan tidur dan rehat. Sebagaimana Rasulullah saw, sahabat turut memanfaatkan masa malam mereka untuk memantapkan hafalan mereka. Pada masa yang sama, Nabi SAW juga melantik beberapa sahabat sebagai penulis wahyu.

Mereka menulisnya sebagai salah satu teori pembelajaran berkesan setiap kali wahyu turun sebagai tambahan dalam hafalan supaya tidak hilang begitu saja. Penulisan pada waktu itu hanya dibuat diatas kulit kayu,batuan,kulit haiwan dan kain-kain sahaja berikutan kertas belum diketemukan.

Pada masa itu iaitu sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, ayat al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu mashaf teks lengkap yang berbuku. Pada zaman Saidina Abu Bakar menjadi khalifah ramai huffaz mati dalam peperangan Yamamah iaitu hampir 70 orang.

Pada mulanya beliau ragu-ragu kerana Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan takut seandainya berlaku perubahan ayat atau pertukaran ayat al-Quran.

Selepas dibincang dengan teliti, atas alasan maslahah dan menyedari bahawa ia adalah satu wasilah yang paling agung untuk memudahkan menghafaznya serta mengelakkan daripada hilang dan luput, maka Saidina Abu Bakar bersetuju untuk dikumpulkan ayat al-Quran itu. Maka dipanggil beberapa huffaz dan penulis wahyu zaman Nabi saw yang masih hidup antaranya Zaid bin Thabit bagi meneruskan usaha penulisan al-Quran.

Al-Quran kemudian ditulis oleh Zaid hasil pengumpulan daripada lembaran yang ada dan akhirnya diikat kemas, tersusun turutan ayatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulallah SAW. Mashaf ini diserahkan kemudiannya kepada Saidina Abu Bakar. Selepas kewafatannya, diserahkan pula kepada Saidina Umar al-Khattab. Apabila berlaku pertentangan dari sudut bacaan ayat Al-Quran disebabkan kemunculan ilmu Qiraat yang telah diizinkan Nabi Muhammad sebelumnya , ia akhirnya memaksa kepada tindakan Khalifah Uthman untuk membukukan Al-Quran.

Maka dibentuk satu jawatankuasa penyelaras dalam usaha membukukannya. Pada peringkat awal, jawatan kuasa penyelaras Al-Quran itu telah membukukan sebanyak 6 buah naskah Al-Quran iaitu untuk dipegang oleh Khalifah Uthman bin Affan sendiri,naskah dihantar ke Kota Basrah,naskah kepada kota Kufah dan kota Syam serta sebuah naskah ke kota Madinah Al-Munawwarah dan sebuah lagi ke kota Makkah Al- Mukarramah.

Dua salinan baharu itu hanya digunakan tatkala timbulnya perselisihan berkenaan teks salinan sebenar Kitab suci Al-Quran, serta membetuli akan keraguan dalam mashaf Al-Quran enam buah seperti yang dinyatakan diatas, akibat timbul dari perbezaan sebutan dan periwayatan imam-imam Qiraat. Mashaf Uthmani yang asli yang dipegang oleh Khalifah Uthman sendiri serta 2 buah kitab yang disalin darinya sebenarnya ditulis dan disalin mengikut ejaan dan sebutan Arab Quraisy yang tepat mengikut bacaan Nabi Muhammad selaku seorang yang berbangsa Arab Quraisy.

Akhirnya mashaf Uthmani itu bertebaran ke seluruh dunia yang menjadi panduan umat Islam yang paling utama hingga hari ini. Hal ini disebabkan Al-Quran tersebut diselaraskan dengan bacaan sesuatu pegangan imam Qiraat Imam- imam Syatibi yang khusus,tidak mengikut standart bacaan Arab Quraisy yang dipersetujui bersama. Namun begitu ayat-ayat Al-Quran dalam Teks resam yang lain dari mashaf Uthmani tidak mengubah akan ayat-ayat dan maksud Al-Quran itu,Cuma mungkin berlainan dari segi tanda baris akibat dari sebutan yang diriwayatkan oleh imam-imam Qiraat yang berlainan.

Namun diharapkan Al-Quran versi bukan mashaf Uthmani diminta untuk tidak dibuat bacaan ataupun hafalan bagi mengelakkan kekeliruan. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tanda-tanda baris harakah yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan.

Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi. Tulisan al- Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg, Jerman pada tahun Masihi Hijrah dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yang lain sehingga ke hari ini. Mengikut sunnah Rasulullah s. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat jenis-jenis bacaan. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih.

Dipersetujui oleh lebih 12, orang sahabat. Salah satu dari mukjizat al-Quran. Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas. Ditulis mengikut bacaan Rawi riwayat. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. Ini menyulitkan pembaca-pembaca yang baru mengenali Al-Quran untuk membaca dengan tepat.

Walaubagaimanapun, sebagai yang hidup selepas dari zaman tersebut, lebih selamat sekiranya kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahawa rasm uthmani itu merupakan satu ketentuan daripada Allah S.

T yang diajarkan oleh malaikat Jibrail a. Pendapat ini dirasakan lebih sesuai berasakan kepada beberapa kenyataan yang telah dibahaskan. Di samping itu, Resam Uthmani ini juga sebenarnya banyak mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada resam yang lain. Keistimewaan-keistimewaan tersebut terdapat pada huruf-huruf ziyadah, hadhaf, ibdal, lahjah-lahjah yang digunakan, kalimah yang bersambung dan berpisah, bentuk tulisan yang sama dan sebagainya.

Semua ini menjadikan resam tersebut lebih diyakini untuk diamalkan. T sahaja, huruf-huruf ziyadah ini juga dilihat mempunyai banyak keistimewaan. Para ulama berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal baris bagi sesuatu huruf tersebut, terutamanya pada peringkat awal penulisannya yang tidak mempunyai sebarang baris. Selain daripada itu, para ulama juga mendapati bahawa huruf-huruf ziyadah juga ada mempunyai makna lain yang tersirat disebaliknya.

T yang mencipta langit yang begitu kukuh dan sempurna dengan kekuasaan dan kehebatanNya. Mereka berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal bagi sesuatu huruf. Demikian juga pada lahjah-lahjah yang lain. Jika dilihat dari segi makna sememangnya terdapat perbezaan apabila kalimah tersebut disambung dan dipisahkan. Berdasarkan kajian para ulama, mereka mendapati bahawa terdapat satu makna yang tersirat daripada setiap huruf yang dihadhafkan itu. Demikianlah juga pada beberapa lagi kalimah yang lain.

Kaedah ini digunakan supaya kalimah-kalimah tersebut sesuai dibaca oleh semua wajah Qiraat. Bentuk-bentuk yang berbagai itu sebenarnya melambangkan tentang wajah-wajah Qiraat yang diharuskan. Semua keistimewaan yang dinyatakan di atas merupakan perkara-perkara zahir yang dapat difikirkan oleh para ulama berdasarkan kajian dan ilmu mereka.

Sesungguhnya, masih terdapat banyak lagi keistimewaan lain yang tidak dapat mereka selami kerana hakikatnya , semua itu merupakan mukjizat yang menjadi rahsia Allah s. Pada pendapat saya, kaedah yang paling sesuai untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah di negara kita adalah kaedah Resam Uthmani. Antara kelebihan pelaksanaan kaedah ini di sekolah ialah bentuk tulisannya dapat memudahkan seseorang mengetahui dan mengingati bentuk bacaan al-Quran. Contohnya, perbezaan bentuk baris tanwin dapat menentukan bentuk bacaan sesuatu hukum tajwid, samada bacaan tersebut dengung atau pun tidak.

Ini memudahkan para murid membaca al-Quran dengan bacaan yang betul. Selain itu, pengajian al-Quran melalui Resam Uthmani ini juga dapat membentuk bacaan yang selaras di kalangan pembaca yang mungkin mempunyai bentuk bacaan yang berbeza. Fenomena inilah yang menjadi faktor utama pengumpulan dan penulisan al-Quran pada zaman Uthman bin Affan yang menghadapi perbezaan bacaan al-Quran di kalangan umat Islam yang berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia dan mempunyai ramai penganut yang baru memeluk Islam.

Justeru itu, apabila kaedah ini diamalkan sejak dari peringkat persekolahan lagi, nescaya ia akan mewujudkan bacaan yang seragam di seluruh negara. Di samping itu, bentuk tulisannya juga teratur dan kemas samada pada awal atau surah. Begitu juga pada awal atau akhir juzuk. Setiap ayat diakhiri dengan kalimah yang menyempurnakan dan memenuhi kehendak ayat tersebut.

Secara tidak langsung, murid dapat berhenti dengan baik dan selesa. Bagi murid yang ingin menghafal pula, ianya akan memudahkan murid untuk membuat rujukan, tambahan pula bilangan mukasurat bagi setiap juzuk adalah sama iaitu sebanyak 20 halaman. Seterusnya, tulisan Resam Uthmani ini dapat menonjolkan kemukjizatan al-Quran dengan wujudnya perbezaan bentuk tulisan al-Quran berbanding bahasa Arab.

Walaupun Kalam Allah ini diturunkan dalam bahasa Arab tetapi terdapat banyak perbezaan dari segi bentuk bacaannya seperti bacaan pendek dan panjang.

Dengan adanya tanda bacaan yang tertentu, ia dapat memandu murid untuk membaca dengan betul. Ciri inilah yang terdapat dalam Resam Uthmani. Jika kemukjizatan dan keistimewaan dapat diterangkan dan ditonjolkan dengan sebaiknya, ia dapat menarik minat para guru dan murid untuk menggunakan Resam Uthmani ini dalam pengajian al-Quran.

Beberapa cirri yang telah dikemukakan oleh para ulama seharusnya memberikan kesedaran kepada kita, bahawa sesungguhnya rasm ini sangat perlu diberi keutamaan apabila seseorang itu ingin membaca atau menulis Al Quran.

GOOSEBERRIES ANTON CHEKHOV PDF

Rasm Uthmani

Oleh kerana usaha menulis mushaf ini dilakukan di zaman beliau maka dipanggil Mushaf Uthmani iaitu disandarkan kepada nama beliau. Inilah mushaf yang ada pada kita sekarang. Al-Quran yang merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad s. Bersama bentuk bacaan mutawatir yang diturunkan melalui malaikat Jibril, Allah juga menentukan kaedah- kaedah tertentu untuk membentuk kalimah Al-Quran. Para ulama telah mengesan beberapa kaedah penulisan kalimah-kalimah Al-Quran dan kaedah-kaedah tersebut dinamakan kaedah Rasm Uthmani.

ZARA VISION Y ESTRATEGIA DE AMANCIO ORTEGA PDF

Free Islamic Calligraphy

Tinggal Jejak Anda Disini Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah S. W dan bagindalah yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam penulisan al-quran pada ketika itu. Dalam Negara Malaysia terdapat berbagai jenis tulisan dan cetakan Al-Quran. Akhir-akhir ini telah disedari bahawa keadaan tersebut boleh membawa kekeliruan dan kadang-kadang langsung kepada penyelewengan terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Terdapat banyak aduan dari kalangan masyarakat Islam tentang salah baris, salah ejaan, bertambah huruf, perkataan tidak terang dan lain-lain termasuk juga Al-Quran yang terlalu lusuh disimpan tanpa mengambil faedah daripadanya sedikit pun.

COURS AUTOMATE PROGRAMMABLE ALLEN BRADLEY PDF

Quran Mushaf - القرآن الكريم

Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan mashaf-mashaf Rasm Qiyasi. Sebahagian ulama mendefinisikannya sebagai sebarang penulisan yang menyalahi cara penulisan lafaz-lafaz disebabkan ziyadah, hadhf, ibdal dan sebagainya. Syaaban Muhammad Ismail pula mendefinisikannya dengan lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman r. Kaedah penulisannya pula merangkumi tujuh huruf Al Quran, ditulis tanpa mempunyai titik dan baris serta terdapat dalam semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaannya. Rasm Uthmani ini juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan sebagai Rasm Taufiqi kerana kebanyakan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah s.

NLA ASSURED SHORTHOLD TENANCY AGREEMENT PDF

.

Related Articles