10 DERSTE BRI PDF

A moody and atmospheric tale with vampires and other creepy critters hiding in the shadows. Castle Drachenfels — Warhammer — Age of Sigmar — Lexicanum Although Genevieve is an intriguing femme fatale, she also felt like a side character. Jul 18, Wrhammer Taylorson rated it liked wzrhammer. Drachenfels had a collection of masks to hide drachnefels face and paid a certain amount of respect to the gods of Chaos.

Author:Taran Dicage
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):11 September 2014
Pages:326
PDF File Size:19.78 Mb
ePub File Size:14.49 Mb
ISBN:240-6-21580-388-9
Downloads:80701
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JukazahnDaarom willen van het personeel wil Brandweer Vlaanderen een antwoord we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opne- bieden op het feit dat we als brandweer geen federale staf men. Met twee speerpunten in onze werking waar we extra hebben. Door middel van aangepaste en concreet toepasbare opleidingen die voor elke brandweerman toegankelijk zijn. Het ontwerpen van de wagen gebeurt in nauwe samenwerking met de eindklant.

Hierbij heeft deze steeds inspraak in de gebruikte materialen, indeling en montagemogelijkheden. Alvorens de productie te starten, kan men de wagen in een 3D tekening bekijken. Een rooklaag is een vrij complexe samenstelling van verschillende gassen.

Op een bepaald moment duiken vlammen op in de rooklaag. Hoe komt het eigenlijk dat er op dat moment een ontsteking plaatsvindt? En waarom juist op die plaats? Het mengsel van gasvormige brandstof en zuurstof is op de juiste temperatuur gekomen om ontstoken te worden of tot zelfontbranding te komen. Veel brandweerlui hebben hier vragen bij. Hoe zit dit werkelijk in elkaar?

Waarom is een mengsel eerst te arm en nog later te rijk? Hieronder wordt een poging gedaan om dit op een begrijpbare manier uit te leggen. Dit wordt de bovenste explosiegrens genoemd.

De De brandbaarheidsgrenzen of explosiegrenzen zijn een be- Engelse naam is de upper flammability limit UFL of upper langrijk begrip om het gedrag van brand volledig te kunnen explosive limit UEL.

Een betere, Nederlandse naam is dan begrijpen. Tijdens een brand wordt er gasvormige brandstof de bovenste brandbaarheidsgrens. Deze pyrolysegassen kun- Mengsels van zuurstof en brandstof die zich tussen deze nen zich mengen met de andere gassen in de omgeving. Als twee grenzen bevinden, zijn brandbaar. Ze kunnen ontstoken er voldoende brandbare gassen aanwezig zijn, dan is de on- worden zie Figuur 1 en Figuur 2. Ergens tussen deze twee derste explosiegrens bereikt.

Dit is het mengsel In het Engels bestaan er voor deze onderste explosiegrens dat de heftigste explosie veroorzaakt. Beide benamingen zijn juist. Heel Hieronder worden de explosiegrenzen uitgewerkt voor het wat brandweermensen zullen de afkorting LEL al eens gezien gas methaan.

In dit ar- bevat verschillende brandbare gassen. Toch is methaan een tikel geef ik de voorkeur aan de benaming lower flammability goede manier om de principes van de brandbaarheidsgren- limit omdat deze benaming een vlag is die de lading beter zen te bespreken. Vanaf het moment dat een mengsel van rookgassen en lucht voorbij deze onderste grens zit, kan het ontstoken Hieronder wordt de reactievergelijking gegeven die de ver- worden. Een mengsel, in een ruimte zoals een slaapkamer, branding van methaan beschrijft.

Methaan CH4 is de weten- dat net boven de onderste explosiegrens zit, zal namelijk niet schappelijke naam voor aardgas.

Dit is het gas dat gebruikt ontploffen. Er ontstaat hoogstens een trage verbranding. Methaan kan verbrand wor- Een betere, Nederlandse benaming is dan ook de onderste den in aanwezigheid van zuurstof O2. Meestal zijn beide brandbaarheidsgrens. Een belangrijke opmerking hierbij is componenten zijn gasvormig. Brandgas- lecule methaan die reageert met twee moleculen zuurstof. Een mengsel waarbij alle zuurstof en alle brandstof verbrandt, wordt een Als er vervolgens steeds meer brandbare gassen vrijkomen stoechiometrisch mengsel genoemd.

Dit is een andere naam zal het percentage brandbare gassen in het mengsel stijgen. Op de linker foto heeft de ontsteking net plaatsgevonden. Het vlamfront beweegt zich bolvormig in alle richtingen. Op de rechterfoto is het volume vlammen een stuk groter geworden. Op de linker foto is het vlamfront verder aan het uitbreiden. Dit is ook geval op de rechter foto. Op deze manier verspreidt de vlam zich doorheen het volledige volume waarvan het mengsel in het brandbare gebied zit.

Hoe hoger de begintemperatuur van de gassen, hoe kleiner de ontstekingsener- Dit zijn echter niet de enige producten van de reactie. De gie zal zijn. Het zal met andere woorden in de winter buiten verbranding van methaan is een exotherme reactie. Stel dat er mengsel te ontsteken dan in de zomer bij een buitentem- een mengsel gevormd wordt met methaan en zuurstof. Er zal dan 50 MJ MegaJoule aan Dit is belangrijk want de rookgassen die de brandstof leveren energie worden opgewekt. Hoe hoger de temperatuur van de rook, hoe minder ener- A.

De reactie begint echter niet spontaan. Als je thuis de gas- De energie die geproduceerd wordt tijdens de reactie, zal kraan van het keukenfornuis opendraait, dan komt er aardgas ervoor zorgen dat de temperatuur van de reactieproducten vrij.

Dit aardgas mengt met lucht maar begint niet uit zichzelf hoger is dan de oorspronkelijke temperatuur van de gassen te branden. Daarvoor is een ontsteking nodig. De zuurstof en waarmee de reactie begon. Het De ontstekingsenergie zal ervoor zorgen dat er plaatselijk is dus eigenlijk correcter om te stellen dat tijdens de reactie, 18 energie vrijkomt.

Voor de reactie ligt de energie opgeslagen in het methaan. In de spreektaal heeft men het echter over het produceren van energie. Deze bewoording zal ook in deze tekst gebruikt worden. De vrijgekomen energie verdeelt zich dus over de producten van de reactie: CO2 en water.

Als er ergens in het mengsel een ontsteking plaatsvindt, dan wordt daar warmte geproduceerd. Deze warmte zal zich verspreiden naar de naastliggende moleculen. De geproduceerde warmte dient dan als activatie-energie voor de naastliggende gasdeeltjes. Hierdoor ontstaat een kettingreactie. De vlam ontstaat en plant zich voort doorheen het mengsel zie Figuur 1 en Figuur 2.

Het is ook mogelijk om dit grafisch voor te stellen. Op Figuur 3 staat op de verticale as, de temperatuur aangeduid. In het blauw zijn de beginproducten aangeduid: CH4 en zuurstof. In het geval van de tekening hebben de twee gassen een tem- Figuur 3 - Grafische voorstelling van de ideale verbranding van methaan in pure zuurstof.

Er wordt een hoeveelheid activatie-energie toegevoegd en de reactie begint. De reactieproducten worden opgewarmd tot hun eindtemperatuur. Dit is dan ook de begintemperatuur van de reactie.

De oppervlakte van de blauwe rechthoek stelt de schaal is. Indien de rode rechthoek op ware grote zou wor- energie voor die in deze twee gassen opgeslagen is. Het is den voorgesteld, dan zou hij verschillende meter hoog moe- dus niet de X-as die de energie voorstelt. De energie wordt ten zijn in plaats van het aantal centimeter dat er nu getekend voorgesteld als een oppervlakte.

Op de X-as worden links staat. Dit heeft tot gevolg dat de alle volgende tekeningen van de stippellijn de beginproducten weergegeven. Zoals hierboven beschreven dient er een hoeveelheid ac- In de keuken gebeurt er echter iets anders dan hierboven be- tivatie-energie aan de gassen worden toegevoegd.

Dit zal schreven werd. In de keuken vindt geen verbranding plaats gebeuren door een ontstekingsbron. Dit kan een vonk zijn, van methaan in zuivere zuurstof.

Het werkelijke mengsel be- een lucifer, een heet oppervlak… De hoeveelheid energie die vat naast methaan en zuurstof ook nog stikstof N2. Dit betekent dat er voor je rechthoek.

Er moet energie toegevoegd worden totdat elke molecule zuurstof 3,76 moleculen stikstof aanwezig de beginproducten op een bepaalde temperatuur worden zijn. De reactievergelijking van de verbranding van methaan gebracht: de ontstekingstemperatuur Ti. Dit staat voor igni- in lucht ziet er nu als volgt uit: tion temperature of ontstekingstemperatuur.

Aan de linkerkant van de lijn staan de beginproducten. Rechts van de lijn staan de producten die tijdens de reactie gevormd worden. Deze energie wordt gebruikt om de reactieproducten op te Ook de grafische voorstelling van deze reactie verandert. Aan warmen. Op Figuur 3 is te zien hoe de temperatuur van de beide kanten komt er namelijk een element bij. Op Figuur 4 CO2 en het water een stuk hoger ligt dan de begintempera- wordt de stikstof N2 voorgesteld door de groene rechthoe- tuur.

De temperatuur van de reactieproducten wordt op de ken. De stikstof is al aanwezig voordat de verbranding start. Hoewel de stikstof niet deelneemt aan de reactie, zal ze toch mee opgewarmd moeten worden tot Ti. De natuur streeft er De geproduceerde energie wordt voorgesteld door de op- immers na om alles even warm of even koud te maken. Als pervlakte van de rode rechthoek.

DOD 6055.9-STD PDF

briç kitabı

.

KLINIKLEITFADEN INNERE MEDIZIN PDF

DRACHENFELS WARHAMMER PDF

.

LINKSYS WRT54GS2 MANUAL PDF

Detaylı Arama

.

BROCK LESNAR DEATH CLUTCH PDF

Reanda 土耳其博客

.

Related Articles