KOOS CHEMIA KWANTOWA PDF

Blogging is my passion. We are not hosting torrents, we are giving alternative download links through torrent for ease. Mar 09, Shoaib Ahmed rated it it was amazing Shelves: Fast and without any application Click here to read it online on Mark server. Want to Read Currently Reading Read. You May Also Like. Assalam o Alkum, Bhai ALLAH aap ko jaza dy jo aap ny ye books free download k liye rakhi hain Per aik masla hai wi ye k aap ny Itna bara bara pak socity dat caam likha hua hai aur wo bhi dark color main plz is ko fade karen perha nahi jata plz plz plz….

Author:Nikolrajas Dugis
Country:Laos
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):13 September 2016
Pages:223
PDF File Size:1.84 Mb
ePub File Size:19.96 Mb
ISBN:830-3-83042-972-3
Downloads:40295
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrilrajasPodziau chemii na poszczeglne jej dziay mona dokonywa stosujc rne kryteria, W zalenoci od przedmiotu bada dzieli si j up. Z punktu widzenia metodyki badawczej mona rwnie podzieli ca chemi, podobnie j a k dzieli si fizyk, na dowiadczaln i teoretyczn. Zadaniem chemii teoretycznej jest badanie ukadw chemicznych lub procesw chemicz nych za pomoc metod fizyki teoretycznej; w zalenoci od zastosowanej metody mona j dalej podzieli na termodynamik, mechanik statystyczn 1 chemi kwantow.

Najstarszym dziaem chemii teoretycznej jest termodynamika, w ktrej hada si m a kroskopowe wasnoci substancji, posugujc si takimi pojciami j a k masa, objto, cinienie, temperatura itp. Uwzgldnienie molekularnej struktury materii i zastosowanie praw mechaniki klasycznej do wielkich zbiorw czsteczek doprowadzio nastpnie d o rozwinicia mechaniki statystycznej. I wreszcie powstanie przed pidziesiciu laty me chaniki kwantowej umoliwio opracowanie teorii odnoszcych si d o pojedynczych cz steczek oraz d o pojedynczych wydarze zachodzcych w mikrowiecie atomw i czste czek.

Rozwin si w ten sposb nowy dzia n a u k i ebemia kwantowa, obejmujca teori budowy atomw i czsteczek chemicznych, oddziaywa midzy nimi oraz teori elemen tarnych procesw chemicznych.

Umoliwia o n a obliczanie i przewidywanie rnych wasnoci czsteczek, n p. Nazwa chemia k w a n t o w a " pojawia si j u ok, 40 lat temu, a pierwsze prace z tej dziedziny wykonano jeszcze wczeniej, tu p o opracowaniu podstaw mechaniki kwantowej. W r, Heitler i London z powodzeniem zastosowali prawa mechaniki kwantowej do wyjanienia trwaoci czsteczki H. Natomiast dwa lata pniej angielski fizyk P-A. Dirac podsumowujc wczesny stan teorii kwantw wyrazi pogld, e w teorii tej zostay sformuowane podstawowe prawa obejmujce znaczn cz fizyki i ca chemi, a jedyny kopot polega na tym, e prowadz one do rwna, ktre s za trudne, aby mona byo poprawnie je rozwiza.

Zakres stosowalnoci tych praw mona obecnie rozszerzy take na niektre zjawiska biologiczne. Niezwykle szybki rozwj chemii kwantowej datuje si dopiero od czasu pojawienia si elektronicznych maszyn cyfrowych, a kada ich nowa generacja otwiera przed chemi kwantow nowe moliwoci. Dla bardzo maych czsteczek moemy ju dzi uzyskiwa wyniki teoretyczne o dokadnoci porwnywalnej z dokadnoci najprecyzyjmejszych pomiarw.

Nawet w przewidywaniu wasnoci wikszych czsteczek teoria moe nieraz wspzawodniczy z dowiadczeniem. Im wiksza jest czsteczka, tym bardziej przyblione s wyniki uzyskiwane dla niej metodami chemii kwantowej. Niemniej jednak mona zaryzykowa twierdzenie, e nie ma tak duej czsteczki, by nie mona byo otrzyma dla niej jakich, cho bardzo przyblio nych, wynikw teoretycznych.

Metody badawcze chemii kwantowej wkraczaj jednak nie tylko do innych dziedzin nauki, n p. Jako przykad mona wymieni badania zwizane z kataliz: przyblione me tody chemii kwantowej stosuje si tu d o badania zjawisk zachodzcych n a powierzchni katalizatora.

Inny jest ce wykonywania w chemii kwantowej oblicze bardzo dokadnych, a inny przyblionych. W obu przypadkach badane s gwnie wasnoci czsteczek. Jednak wyniki dokadnych oblicze potwierdzaj take stosowalno praw mechaniki kwantowej do problemw chemicznych, potwierdzaj suszno naszych pogldw na budow cz steczek oraz umoliwiaj sprawdzenie metod bardziej przyblionych.

Stosujc natomiast metody prostsze mona dziki ich prostocie wykona obliczenia dla wielu zoonych ukadw i rozpatrzy szeroki krg problemw. Dziki uwzgldnieniu w tych metodach tego co najistotniejsze mona nieraz za ich pomoc wyjani w prosty sposb oglne pra widowoci wystpujce w obszernych klasach zwizkw chemicznych. Podstawowym zadaniem chemii kwantowej jest bowiem z jednej strony formuowanie lub wyjanianie oglnych praw dotyczcych ukadw chemicznych, a z d r u g i e j wy janianie wasnoci konkretnych ukadw.

Chemia kwantowa ma nam udzieli odpo wiedzi na pytanie, dlaczego atomy cz si tworzc czsteczki, dlaczego dana czsteczka m a takie a nie inne wasnoci i dlaczego w danych warunkach zachowuje si tak a nie inaczej. Jeszcze bardziej elementarnym zadaniem chemii kwantowej jest przeoenie ab strakcyjnego formalizmu mechaniki kwantowej n a jzyk pogldowy, wprowadzenie d o chemii poj umoliwiajcych stworzenie przyblionego modelu czsteczki i jej oddziay wania z otoczeniem, modelu zgodnego z prawami mechaniki kwantowej, a tym samym ze wspczesnym stanem nauki.

Te wanie zadania bd wytycza kierunek naszych roz waa w nastpnych rozdziaach. Zastoso wanie praw klasycznej fizyki statystycznej do wyjanienia tego zjawiska dawao wynik sprzeczny z dowiadczeniem i prowadzio do absurdalnych wnioskw. Przeomu dokona dopiero w r, fizyk niemiecki M a x Planck. Wykaza on, e zgodny z dowiadczeniem rozkad energii w promieniowaniu ciaa doskonale czarnego otrzymuje si zakadajc, e emisja i absorpcja promieniowania nie zachodz w sposb cigy.

Rozpatrujc oscylator harmoniczny, ktry suy mu j a k o model a t o m u wysyajcego i pochaniajcego promie niowanie, Planck zaoy, e moe on wysya lub pochania promieniowanie nie w sposb cigy, lecz okrelonymi porcjami o energii proporcjonalnej do czstoci, czyli: E hv gdzie v oznacza czsto, natomiast wspczynnik proporcjonalnoci h jest sta, nazy wan sta Plancka.

DREAMBOX DM500 MANUAL PDF

AAKHRI MARKA PDF

Podziau chemii na poszczeglne jej dziay mona dokonywa stosujc rne kryteria, W zalenoci od przedmiotu bada dzieli si j up. Z punktu widzenia metodyki badawczej mona rwnie podzieli ca chemi, podobnie j a k dzieli si fizyk, na dowiadczaln i teoretyczn. Zadaniem chemii teoretycznej jest badanie ukadw chemicznych lub procesw chemicz nych za pomoc metod fizyki teoretycznej; w zalenoci od zastosowanej metody mona j dalej podzieli na termodynamik, mechanik statystyczn 1 chemi kwantow. Najstarszym dziaem chemii teoretycznej jest termodynamika, w ktrej hada si m a kroskopowe wasnoci substancji, posugujc si takimi pojciami j a k masa, objto, cinienie, temperatura itp. Uwzgldnienie molekularnej struktury materii i zastosowanie praw mechaniki klasycznej do wielkich zbiorw czsteczek doprowadzio nastpnie d o rozwinicia mechaniki statystycznej. I wreszcie powstanie przed pidziesiciu laty me chaniki kwantowej umoliwio opracowanie teorii odnoszcych si d o pojedynczych cz steczek oraz d o pojedynczych wydarze zachodzcych w mikrowiecie atomw i czste czek.

LUNA CALIENTE MEMPO GIARDINELLI PDF

ERICH VON DANIKEN CHARIOT OF THE GODS PDF

Zulukora Chariots of the Gods? Into the Spider-Verse Tag: The book also suggests that yhe artwork throughout the world could be interpreted as depicting astronauts, air and space vehicles, extraterrestrials, and complex technology. Retrieved 26 January I might pick up a few more of his books in the future. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Top 10 Comic Book Movies Tag: To look at the mysteries of our own past with cariot minds is a mistake and the questions raised in this book a book written for the sole purpose of raising the questions, not offering proof of their concrete veracity is a mistake, and it is irresponsible.

Related Articles